fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

ultxatu (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ul.ˈtʼa.tu
'ìnglìsì: meeting participant
member of a meeting
tsim: Frommer (31.12.2011)
naviteri.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·ultxatu DU dual / dual numbers
pxe·ultxatu TRI trial / trial number
ay·ultxatu PL plural
fì·ultxatu DEM these {noun} (singular)
fay·ultxatu DEM PL these {noun plural}
tsa·ultxatu DEM that {noun} (singular)
tsay·ultxatu DEM PL those {noun] (plural)