fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

hìmpxì (substantive (noun))

lì'upam (IPA): hɪm.ˈpʼɪ
'ìnglìsì: minority
least
small part
tsim: Frommer (30.11.2011)
naviteri.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·hìmpxì DU dual / dual numbers
pxe·hìmpxì TRI trial / trial number
ay·hìmpxì PL plural
fì·hìmpxì DEM these {noun} (singular)
fay·hìmpxì DEM PL these {noun plural}
tsa·hìmpxì DEM that {noun} (singular)
tsay·hìmpxì DEM PL those {noun] (plural)