fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tìngong (substantive (noun))

lì'upam (IPA): tɪ.ˈŋoŋ
'ìnglìsì: lethargy
laziness
tsim: Frommer (30.10.2011)
naviteri.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·sìngong DU dual / dual numbers
pxe·sìngong TRI trial / trial number
ay·sìngong PL plural
fì·tìngong DEM these {noun} (singular)
fay·sìngong DEM PL these {noun plural}
tsa·tìngong DEM that {noun} (singular)
tsay·sìngong DEM PL those {noun] (plural)