fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

rì'ìr (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈɾɪ.ʔɪɾ
'ìnglìsì: reflection
tsim: Frommer (24.09. 2011)
naviteri.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·rì'ìr DU dual / dual numbers
pxe·rì'ìr TRI trial / trial number
ay·rì'ìr PL plural
fì·rì'ìr DEM these {noun} (singular)
fay·rì'ìr DEM PL these {noun plural}
tsa·rì'ìr DEM that {noun} (singular)
tsay·rì'ìr DEM PL those {noun] (plural)