fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

miktsang (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈmik.͡tsaŋ
'ìnglìsì: earring
aysna'o: clothing
tsim: Frommer (03. Aug 2011)
naviteri.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·miktsang DU dual / dual numbers
pxe·miktsang TRI trial / trial number
ay·miktsang PL plural
fì·miktsang DEM these {noun} (singular)
fay·miktsang DEM PL these {noun plural}
tsa·miktsang DEM that {noun} (singular)
tsay·miktsang DEM PL those {noun] (plural)