fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

masat (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈma.sat
'ìnglìsì: breastplate (armor)
aysna'o: battle / war clothing
tsim: Frommer (03. Aug 2011)
naviteri.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·masat DU dual / dual numbers
pxe·masat TRI trial / trial number
ay·masat PL plural
fì·masat DEM these {noun} (singular)
fay·masat DEM PL these {noun plural}
tsa·masat DEM that {noun} (singular)
tsay·masat DEM PL those {noun] (plural)