fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

pxen (substantive (noun))

lì'upam (IPA): pʼɛn
'ìnglìsì: (item of) functional clothing
aysna'o: clothing
tsim: Frommer (03. Aug 2011)
naviteri.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·pen DU dual / dual numbers
pxe·pen TRI trial / trial number
ay·pen PL plural
fì·pxen DEM these {noun} (singular)
fay·pen DEM PL these {noun plural}
tsa·pxen DEM that {noun} (singular)
tsay·pen DEM PL those {noun] (plural)