fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

hawtsyìp (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈhaw.͡tsjɪp plumps/2f5b865c-944e-4532-aa5d-da3d2bc1ea8f.mp3
'ìnglìsì: nap
tsim: Frommer (24.07. 2011)
naviteri.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·hawtsyìp DU dual / dual numbers
pxe·hawtsyìp TRI trial / trial number
ay·hawtsyìp PL plural
fì·hawtsyìp DEM these {noun} (singular)
fay·hawtsyìp DEM PL these {noun plural}
tsa·hawtsyìp DEM that {noun} (singular)
tsay·hawtsyìp DEM PL those {noun] (plural)