fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

wätu (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈwæ.tu
'ìnglìsì: opponent
aysna'o: battle / war
tsim: Frommer (24.07. 2011)
naviteri.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·wätu DU dual / dual numbers
pxe·wätu TRI trial / trial number
ay·wätu PL plural
fì·wätu DEM these {noun} (singular)
fay·wätu DEM PL these {noun plural}
tsa·wätu DEM that {noun} (singular)
tsay·wätu DEM PL those {noun] (plural)