fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

keyrel (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈkɛj.ɾɛl
'ìnglìsì: facial expression
tsim: Frommer (25.05.2011)
naviteri.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·heyrel DU dual / dual numbers
pxe·heyrel TRI trial / trial number
ay·heyrel PL plural
fì·keyrel DEM these {noun} (singular)
fay·heyrel DEM PL these {noun plural}
tsa·keyrel DEM that {noun} (singular)
tsay·heyrel DEM PL those {noun] (plural)