fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

wawe (substantive (noun))

lì'upam (IPA): wa.ˈwɛ
'ìnglìsì: meaning
importance
significance
tsim: Frommer (25.05.2011)
naviteri.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·wawe DU dual / dual numbers
pxe·wawe TRI trial / trial number
ay·wawe PL plural
fì·wawe DEM these {noun} (singular)
fay·wawe DEM PL these {noun plural}
tsa·wawe DEM that {noun} (singular)
tsay·wawe DEM PL those {noun] (plural)