fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

skxirtsyìp (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈskʼiɾ.͡tsjɪp
'ìnglìsì: cut
bruise
minor wound
tsim: Frommer (25.05.2011)
naviteri.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·skxirtsyìp DU dual / dual numbers
pxe·skxirtsyìp TRI trial / trial number
ay·skxirtsyìp PL plural
fì·skxirtsyìp DEM these {noun} (singular)
fay·skxirtsyìp DEM PL these {noun plural}
tsa·skxirtsyìp DEM that {noun} (singular)
tsay·skxirtsyìp DEM PL those {noun] (plural)