fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

am'a (substantive (noun))

lì'upam (IPA): am.ˈʔa
'ìnglìsì: doubt
aysna'o: emotions
tsim: Frommer (5.5. 2011)
naviteri.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·am'a DU dual / dual numbers
pxe·am'a TRI trial / trial number
ay·am'a PL plural
fì·am'a DEM these {noun} (singular)
fay·am'a DEM PL these {noun plural}
tsa·m'a DEM that {noun} (singular)
tsay·am'a DEM PL those {noun] (plural)