fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

mrrtrr (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈmrˌ.trˌ plumps/9b946ed7-79fe-48ce-bce8-d219efc80155.mp3
'ìnglìsì: five day work week
aysna'o: time / descriptions of time
tsim: Frommer (05.04.2011)
naviteri.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·mrrtrr DU dual / dual numbers
pxe·mrrtrr TRI trial / trial number
ay·mrrtrr PL plural
fì·mrrtrr DEM these {noun} (singular)
fay·mrrtrr DEM PL these {noun plural}
tsa·mrrtrr DEM that {noun} (singular)
tsay·mrrtrr DEM PL those {noun] (plural)