fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

kintrr (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈkin.trˌ
'ìnglìsì: week
aysna'o: time / descriptions of time
tsim: Frommer (05.04.2011)
naviteri.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·hintrr DU dual / dual numbers
pxe·hintrr TRI trial / trial number
ay·hintrr PL plural
fì·kintrr DEM these {noun} (singular)
fay·hintrr DEM PL these {noun plural}
tsa·kintrr DEM that {noun} (singular)
tsay·hintrr DEM PL those {noun] (plural)