fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

pan (substantive (noun))

lì'upam (IPA): pan
'ìnglìsì: third
one third
tsim: Frommer (20.2.2011)
naviteri.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·fan DU dual / dual numbers
pxe·fan TRI trial / trial number
ay·fan PL plural
fì·pan DEM these {noun} (singular)
fay·fan DEM PL these {noun plural}
tsa·pan DEM that {noun} (singular)
tsay·fan DEM PL those {noun] (plural)