fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

sngum (substantive (noun))

lì'upam (IPA): sŋum
'ìnglìsì: worry
anxiety
concern
tsim: Frommer (31.1. 2011)
naviteri.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·sngum DU dual / dual numbers
pxe·sngum TRI trial / trial number
ay·sngum PL plural
fì·sngum DEM these {noun} (singular)
fay·sngum DEM PL these {noun plural}
tsa·sngum DEM that {noun} (singular)
tsay·sngum DEM PL those {noun] (plural)