fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

Europa (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ɛ.u.ˈɾo.pa
'ìnglìsì: Europe
aysna'o: loan words
tsim: Frommer (02.-03. Okt. 2010)
forum.learnnavi.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·uropa DU dual / dual numbers
pxe·uropa TRI trial / trial number
ay·europa PL plural
fì·europa DEM these {noun} (singular)
fay·europa DEM PL these {noun plural}
tsa·europa DEM that {noun} (singular)
tsay·europa DEM PL those {noun] (plural)