fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tìk'ìn (substantive (noun))

lì'upam (IPA): tɪk.ˈʔɪn plumps/24de20e9-d54e-4e46-993c-ccac3d4b05aa.mp3
'ìnglìsì: free time
the absence of business
tsim: Frommer (29. Sept 2010)
naviteri.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·sìk'ìn DU dual / dual numbers
pxe·sìk'ìn TRI trial / trial number
ay·sìk'ìn PL plural
fì·tìk'ìn DEM these {noun} (singular)
fay·sìk'ìn DEM PL these {noun plural}
tsa·tìk'ìn DEM that {noun} (singular)
tsay·sìk'ìn DEM PL those {noun] (plural)