fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tìtstunwi (substantive (noun))

lì'upam (IPA): tɪ.ˈ͡tstun.wi
'ìnglìsì: kindness
tsim: Frommer (18. Sept 2010)

forum.learnnavi.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·sìtstunwi DU dual / dual numbers
pxe·sìtstunwi TRI trial / trial number
ay·sìtstunwi PL plural
fì·tìtstunwi DEM these {noun} (singular)
fay·sìtstunwi DEM PL these {noun plural}
tsa·tìtstunwi DEM that {noun} (singular)
tsay·sìtstunwi DEM PL those {noun] (plural)