fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

stxeli (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈstʼɛ.li
'ìnglìsì: gift
tsim: Frommer (18. Sep 2010)
forum.learnnavi.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·stxeli DU dual / dual numbers
pxe·stxeli TRI trial / trial number
ay·stxeli PL plural
fì·stxeli DEM these {noun} (singular)
fay·stxeli DEM PL these {noun plural}
tsa·stxeli DEM that {noun} (singular)
tsay·stxeli DEM PL those {noun] (plural)