fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

yapay (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈja.paj
'ìnglìsì: mist
fog
steam
aysna'o: weather
tsim: Frommers Blog (26. Aug 2010)
naviteri.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·yapay DU dual / dual numbers
pxe·yapay TRI trial / trial number
ay·yapay PL plural
fì·yapay DEM these {noun} (singular)
fay·yapay DEM PL these {noun plural}
tsa·yapay DEM that {noun} (singular)
tsay·yapay DEM PL those {noun] (plural)