fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

uk (substantive (noun))

lì'upam (IPA): uk plumps/125d4487-edd4-48d3-9f8e-f5ec311efd78.mp3
'ìnglìsì: shadow
tsim: Frommers Blog (26. Aug 2010)
naviteri.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·uk DU dual / dual numbers
pxe·uk TRI trial / trial number
ay·uk PL plural
fì·uk DEM these {noun} (singular)
fay·uk DEM PL these {noun plural}
tsa·uk DEM that {noun} (singular)
tsay·uk DEM PL those {noun] (plural)