fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

fnawe'tu (substantive (noun))

lì'upam (IPA): fna.ˈwɛʔ.tu
'ìnglìsì: coward
tsim: Frommers Blog (16. Juli 2010)
naviteri.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·fnawe'tu DU dual / dual numbers
pxe·fnawe'tu TRI trial / trial number
ay·fnawe'tu PL plural
fì·fnawe'tu DEM these {noun} (singular)
fay·fnawe'tu DEM PL these {noun plural}
tsa·fnawe'tu DEM that {noun} (singular)
tsay·fnawe'tu DEM PL those {noun] (plural)