fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

nì'i'a (adverb)

lì'upam (IPA): nɪ.ˈʔi.ʔa
'ìnglìsì: finally
at long last
tsim: Frommer (24. Juni 2010)
naviteri.org

sìkenong