fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

rewon (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈɾɛ.won
'ìnglìsì: morning
aysna'o: time / descriptions of time
tsim: Frommer (18. Juni 2010)
forum.learnnavi.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·rewon DU dual / dual numbers
pxe·rewon TRI trial / trial number
ay·rewon PL plural
fì·rewon DEM these {noun} (singular)
fay·rewon DEM PL these {noun plural}
tsa·rewon DEM that {noun} (singular)
tsay·rewon DEM PL those {noun] (plural)