fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

kaym (substantive (noun))

lì'upam (IPA): kajm
'ìnglìsì: evening (before twilight)
late afternoon
aysna'o: time / descriptions of time
tsim: Frommer (18. Juni 2010)
forum.learnnavi.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·haym DU dual / dual numbers
pxe·haym TRI trial / trial number
ay·haym PL plural
fì·kaym DEM these {noun} (singular)
fay·haym DEM PL these {noun plural}
tsa·kaym DEM that {noun} (singular)
tsay·haym DEM PL those {noun] (plural)