fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

ha'ngir (substantive (noun))

lì'upam (IPA): haʔ.ˈŋiɾ
'ìnglìsì: afternoon
aysna'o: time / descriptions of time
tsim: Frommer (18. Juni 2010)
forum.learnnavi.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·ha'ngir DU dual / dual numbers
pxe·ha'ngir TRI trial / trial number
ay·ha'ngir PL plural
fì·ha'ngir DEM these {noun} (singular)
fay·ha'ngir DEM PL these {noun plural}
tsa·ha'ngir DEM that {noun} (singular)
tsay·ha'ngir DEM PL those {noun] (plural)