fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

nayn (substantive (noun))

lì'upam (IPA): najn
'ìnglìsì: (the symbol) 9
(not the value nine)
aysna'o: loan words
tsim: Frommer (18. Juni 2010)
forum.learnnavi.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·nayn DU dual / dual numbers
pxe·nayn TRI trial / trial number
ay·nayn PL plural
fì·nayn DEM these {noun} (singular)
fay·nayn DEM PL these {noun plural}
tsa·nayn DEM that {noun} (singular)
tsay·nayn DEM PL those {noun] (plural)