fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

re'o (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈɾɛ.ʔo
'ìnglìsì: head
aysna'o: anatomy / body parts
tsim: Taronyu's Dictionary 9.64 < Frommer

hemlì'uviyä sìkenong

me·re'o DU dual / dual numbers
pxe·re'o TRI trial / trial number
ay·re'o PL plural
fì·re'o DEM these {noun} (singular)
fay·re'o DEM PL these {noun plural}
tsa·re'o DEM that {noun} (singular)
tsay·re'o DEM PL those {noun] (plural)