fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

puk (substantive (noun))

lì'upam (IPA): puk
'ìnglìsì: book
aysna'o: loan words
tsim: Frommer (10. März 2010)
schott.blogs.nytimes.com

hemlì'uviyä sìkenong

me·fuk DU dual / dual numbers
pxe·fuk TRI trial / trial number
ay·fuk PL plural
fì·puk DEM these {noun} (singular)
fay·fuk DEM PL these {noun plural}
tsa·puk DEM that {noun} (singular)
tsay·fuk DEM PL those {noun] (plural)

sìkenong