fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

nefä (adverb)

lì'upam (IPA): nɛ.ˈfæ
'ìnglìsì: up (direction)
aysna'o: places / place descriptions
tsim: Taronyu's Dictionary 9.58 < Frommer