fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

mìfa (substantive (noun))

lì'upam (IPA): mɪ.fa
'ìnglìsì: inside
inner side
tsim: Taronyu's Dictionary 9.663 < Frommer

hemlì'uviyä sìkenong

me·mìfa DU dual / dual numbers
pxe·mìfa TRI trial / trial number
ay·mìfa PL plural
fì·mìfa DEM these {noun} (singular)
fay·mìfa DEM PL these {noun plural}
tsa·mìfa DEM that {noun} (singular)
tsay·mìfa DEM PL those {noun] (plural)