fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

hì'ang (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈhɪʔ.aŋ
'ìnglìsì: insect
aysna'o: environment fauna
tsim: Frommer (3. April 2010)
forum.learnnavi.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·hì'ang DU dual / dual numbers
pxe·hì'ang TRI trial / trial number
ay·hì'ang PL plural
fì·hì'ang DEM these {noun} (singular)
fay·hì'ang DEM PL these {noun plural}
tsa·hì'ang DEM that {noun} (singular)
tsay·hì'ang DEM PL those {noun] (plural)