fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

vur (substantive (noun))

lì'upam (IPA): vuɾ
'ìnglìsì: story
tale
tsim: Frommer (29. März 2010)
forum.learnnavi.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·vur DU dual / dual numbers
pxe·vur TRI trial / trial number
ay·vur PL plural
fì·vur DEM these {noun} (singular)
fay·vur DEM PL these {noun plural}
tsa·vur DEM that {noun} (singular)
tsay·vur DEM PL those {noun] (plural)