fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

yemfpay (substantive (noun))

lì'upam (IPA): jɛm.ˈfpaj
'ìnglìsì: dipping
immersion (into liquid)
tsim: Frommer (22. März 2010)
forum.learnnavi.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·yemfpay DU dual / dual numbers
pxe·yemfpay TRI trial / trial number
ay·yemfpay PL plural
fì·yemfpay DEM these {noun} (singular)
fay·yemfpay DEM PL these {noun plural}
tsa·yemfpay DEM that {noun} (singular)
tsay·yemfpay DEM PL those {noun] (plural)