fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

yayo (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈja.jo
'ìnglìsì: bird
aysna'o: environment fauna
tsim: Frommer (3. April 2010)
forum.learnnavi.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·yayo DU dual / dual numbers
pxe·yayo TRI trial / trial number
ay·yayo PL plural
fì·yayo DEM these {noun} (singular)
fay·yayo DEM PL these {noun plural}
tsa·yayo DEM that {noun} (singular)
tsay·yayo DEM PL those {noun] (plural)