fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

kllpa (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈklˌ.pa
'ìnglìsì: bottom
bottom side
tsim: Taronyu's Dictionary 9.58 < Frommer

hemlì'uviyä sìkenong

me·hllpa DU dual / dual numbers
pxe·hllpa TRI trial / trial number
ay·hllpa PL plural
fì·kllpa DEM these {noun} (singular)
fay·hllpa DEM PL these {noun plural}
tsa·kllpa DEM that {noun} (singular)
tsay·hllpa DEM PL those {noun] (plural)