fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

zusawkrr (substantive (noun))

lì'upam (IPA): zu.ˈsaw.krˌ
'ìnglìsì: future
aysna'o: time / descriptions of time
tsim: wiki.learnnavi.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·zusawkrr DU dual / dual numbers
pxe·zusawkrr TRI trial / trial number
ay·zusawkrr PL plural
fì·zusawkrr DEM these {noun} (singular)
fay·zusawkrr DEM PL these {noun plural}
tsa·zusawkrr DEM that {noun} (singular)
tsay·zusawkrr DEM PL those {noun] (plural)