fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

zapxì (substantive (noun))

lì'upam (IPA): za.ˈpʼɪ
'ìnglìsì: front (part or section)
tsim: Taronyu's Dictionary 9.58 < Frommer

hemlì'uviyä sìkenong

me·zapxì DU dual / dual numbers
pxe·zapxì TRI trial / trial number
ay·zapxì PL plural
fì·zapxì DEM these {noun} (singular)
fay·zapxì DEM PL these {noun plural}
tsa·zapxì DEM that {noun} (singular)
tsay·zapxì DEM PL those {noun] (plural)