fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

käpxì (substantive (noun))

lì'upam (IPA): kæ.ˈpʼɪ
'ìnglìsì: rear (part)
rear (section)
tsim: Taronyu's Dictionary 9.58 < Frommer

hemlì'uviyä sìkenong

me·häpxì DU dual / dual numbers
pxe·häpxì TRI trial / trial number
ay·häpxì PL plural
fì·käpxì DEM these {noun} (singular)
fay·häpxì DEM PL these {noun plural}
tsa·käpxì DEM that {noun} (singular)
tsay·häpxì DEM PL those {noun] (plural)