fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

holpxay (substantive (noun))

lì'upam (IPA): hol.ˈpʼaj
'ìnglìsì: number
tsim: Frommer (1. Feb 2010)
forum.learnnavi.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·holpxay DU dual / dual numbers
pxe·holpxay TRI trial / trial number
ay·holpxay PL plural
fì·holpxay DEM these {noun} (singular)
fay·holpxay DEM PL these {noun plural}
tsa·holpxay DEM that {noun} (singular)
tsay·holpxay DEM PL those {noun] (plural)