fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

hapxìtu (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ha.ˈpʼɪ.tu
'ìnglìsì: member
tsim: Taronyu's Dictionary 9.718 < Frommer

hemlì'uviyä sìkenong

me·hapxìtu DU dual / dual numbers
pxe·hapxìtu TRI trial / trial number
ay·hapxìtu PL plural
fì·hapxìtu DEM these {noun} (singular)
fay·hapxìtu DEM PL these {noun plural}
tsa·hapxìtu DEM that {noun} (singular)
tsay·hapxìtu DEM PL those {noun] (plural)