fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

fwäkì (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈfwæ.kɪ
'ìnglìsì: mantis
aysna'o: fauna
tsim: Frommer (3. April 2010)
forum.learnnavi.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·fwäkì DU dual / dual numbers
pxe·fwäkì TRI trial / trial number
ay·fwäkì PL plural
fì·fwäkì DEM these {noun} (singular)
fay·fwäkì DEM PL these {noun plural}
tsa·fwäkì DEM that {noun} (singular)
tsay·fwäkì DEM PL those {noun] (plural)