fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

fnel (substantive (noun))

lì'upam (IPA): fnɛl
'ìnglìsì: kind
type
tsim: Frommer (22. April 2010)
forum.learnnavi.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·fnel DU dual / dual numbers
pxe·fnel TRI trial / trial number
ay·fnel PL plural
fì·fnel DEM these {noun} (singular)
fay·fnel DEM PL these {noun plural}
tsa·fnel DEM that {noun} (singular)
tsay·fnel DEM PL those {noun] (plural)