fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

meoauniaea (substantive (noun))

lì'upam (IPA): mɛ.o.a.u.ni.a.ˈɛ.a plumps/dd913334-4a73-4e35-9682-6d01638e9a41.mp3
'ìnglìsì: harmony
living at one with nature
aysna'o: mythology
tsim: Frommer (22. April 2010)
forum.learnnavi.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·meoauniaea DU dual / dual numbers
pxe·meoauniaea TRI trial / trial number
ay·meoauniaea PL plural
fì·meoauniaea DEM these {noun} (singular)
fay·meoauniaea DEM PL these {noun plural}
tsa·meoauniaea DEM that {noun} (singular)
tsay·meoauniaea DEM PL those {noun] (plural)