fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

kavuk (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ka.ˈvuk
'ìnglìsì: treachery
betrayal
tsim: Frommer (16. April 2010)
forum.learnnavi.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·havuk DU dual / dual numbers
pxe·havuk TRI trial / trial number
ay·havuk PL plural
fì·kavuk DEM these {noun} (singular)
fay·havuk DEM PL these {noun plural}
tsa·kavuk DEM that {noun} (singular)
tsay·havuk DEM PL those {noun] (plural)