fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tìhawl (substantive (noun))

lì'upam (IPA): tɪ.ˈhawl
'ìnglìsì: preparations
plan
tsim: Frommer (9. April 2010)
forum.learnnavi.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·sìhawl DU dual / dual numbers
pxe·sìhawl TRI trial / trial number
ay·sìhawl PL plural
fì·tìhawl DEM these {noun} (singular)
fay·sìhawl DEM PL these {noun plural}
tsa·tìhawl DEM that {noun} (singular)
tsay·sìhawl DEM PL those {noun] (plural)