fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tìsraw (substantive (noun))

lì'upam (IPA): tɪ.ˈsɾaw
'ìnglìsì: pain
tsim: Taronyu's Dictionary 9.665 < Frommer

hemlì'uviyä sìkenong

me·sìsraw DU dual / dual numbers
pxe·sìsraw TRI trial / trial number
ay·sìsraw PL plural
fì·tìsraw DEM these {noun} (singular)
fay·sìsraw DEM PL these {noun plural}
tsa·tìsraw DEM that {noun} (singular)
tsay·sìsraw DEM PL those {noun] (plural)