fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

sre+ (adposition)

lì'upam (IPA): sɾɛ
'ìnglìsì: before (time)
aysna'o: time / descriptions of time
tsim: Taronyu's Dictionary 9.58 < Frommer